Algemene Voorwaarden Nedcom Muzikantenbank

Art. 1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties die Nedcom Muzikantenbank plaatst.

Art. 2.  Tarieven:
De geldende tarieven staan op de internet websites vermeld. (Zie ook Art. 7.)
Zie voor de tarieven van Nedcom Muzikantenbank de pagina's "MuziekBizz", "BandStand" of "Commercieel Adverteren".

Art. 3.  Nedcom Muzikantenbank behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, als stijging van kosten daar aanleiding toe geeft, ingaande het moment van publicatie op de websites. Tarieven zijn inclusief 21 % BTW tenzij anders vermeld.

Art. 4.     Minderjarige klanten:
Voor minderjarige klanten geldt dat betaalde advertenties pas worden geplaatst, nadat Nedcom Muzikantenbank per post een door ouder(s) of voogd(en) ondertekende verklaring van instemming en borgstelling heeft ontvangen.

Art. 5.     Buitenlandse klanten:
Voor buitenlandse klanten geldt dat advertenties pas worden geplaatst, nadat de betaling daarvoor is ontvangen, dan wel een wettig bewijs van betaling van de verschuldigde kosten is overlegd.

Art. 6.  Nedcom Muzikantenbank:
Nedcom Muzikantenbank is een vacaturebank voor bands en muzikanten die een band, c.q. aanvulling voor een band, zoeken. Nedcom Muzikantenbank voert geen actieve arbeidsbemiddeling uit, maar biedt een landelijk platform op het internet.

Art. 7.     Advertenties in Nedcom Muzikantenbank zijn gratis voor muzikanten en bands zolang het de vervulling van een vacature c.q. vacatures betreft. Deze advertenties hebben een looptijd van maximaal twee maanden en worden na afloop daarvan zonder nader bericht verwijderd.
Advertenties met een commercieel karakter of anders dan voor muzikanten en bands ter vervulling van een vacature zijn niet kosteloos. Zie daarvoor de tarieven op
de pagina's "MuziekBizz", "BandStand" of "Commercieel Adverteren".

Art. 8.     Nedcom Muzikantenbank behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren als de inhoud, aard of strekking van de advertentie daar aanleiding toe geeft of wanneer meerdere advertenties van gelijke strekking in dezelfde rubriek binnen een tijdsbestek van twee maanden worden opgegeven. Beoordeling hiervan geschiedt uitsluitend door Nedcom Muzikantenbank.

Art. 9.     Opgave van advertenties voor Nedcom Muzikantenbank kan uitsluitend door invullen van de daartoe bestemde formulieren op de website, waarna de klant een bevestiging van opgave en specificatie van de advertentiekosten ontvangt, die binnen de op de factuur gestelde termijn (14 dagen) betaald dienen te worden.

Art. 10. Plaatsing van commerciële advertenties in Nedcom Muzikantenbank geschiedt pas, nadat de betaling daarvoor is ontvangen, waarna de klant een bevestiging van plaatsing en factuur ontvangt.

Art. 11. Indien de klant het aan Nedcom Muzikantenbank verschuldigde niet voldoet binnen de in artikel 9 genoemde betalingstermijn, wordt de klant geacht in verzuim te zijn. Alsdan is de klant verschuldigd de wettelijke rente over de aan Nedcom Muzikantenbank verschuldigde hoofdsom vanaf de datum dat het verzuim is ingetreden tot aan de datum van algehele voldoening, alsmede de incassokosten. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00. De administratie van Nedcom Muzikantenbank is aangesloten bij Incass, het incassosysteem van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders, aan wie wij te incasseren vorderingen zullen overdragen. Tot kennisneming van alle geschillen die voortvloeien uit een met Nedcom Muzikantenbank gesloten overeenkomst, ook die geschillen die slechts door één partij als zodanig wordt beschouwd is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Breda tenzij op grond van de wet de kantonrechter bij uitsluiting bevoegd is tot kennisneming van een uit een met Nedcom Muzikantenbank gesloten overeenkomst voortvloeiend geschil.

Art. 12. Nedcom Muzikantenbank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door adverteerders foutief verstrekte informatie, aangeboden diensten of producten.

Art. 13. Nedcom Muzikantenbank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor omstandigheden op het internet of de verbindingen waardoor de website mogelijk niet bereikbaar is.

           Nedcom Muzikantenbank staat Ingeschreven in het handelsregister te Breda onder nr. 20074210.

Terug

 
Top | Terug | Start


Web ontwerp door Nedcom WebArt