Algemene voorwaarden Nedcom WebArt

Artikel 1 Algemeen 

1.1

Deze voorwaarden zijn, behoudens afwijkingen in de algemene voorwaarden van de verschillende aangeboden diensten, van toepassing op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Nedcom WebArt, hierna te noemen Nedcom WebArt, en een natuurlijk- of rechtspersoon, hierna te noemen cliënt.

1.2

Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met Nedcom WebArt tot stand zijn gekomen en door Nedcom WebArt als zodanig zijn aanvaard.

1.3

Voor toepassing van afwijkende en/of andere Algemene Voorwaarden op de overeenkomst gelden dezelfde eisen als in art.1.2 vermeld.

1.4

Alle door Nedcom WebArt gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een aanbod wordt als aanvaard beschouwd op het moment dat de aspirantcliënt zijn eerste factuur voldaan heeft. Echter ook onverwijld na aanvaarding van het aanbod door aspirantcliënt is herroeping van het aanbod door Nedcom WebArt nog mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Nedcom WebArt gehouden de reeds aan Nedcom WebArt betaalde gelden terzake van het aangaan van de overeenkomst aan (aspirant)-cliënt terug te doen komen.

1.5

Nedcom WebArt verleent geen medewerking aan publicatie van pornografisch of racistisch materiaal.

1.6

De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst te sluiten, dient op verzoek van Nedcom WebArt zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

1.7

Nedcom WebArt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in 40 (veertig) dagen na schriftelijke bekendmaking. Indien de cliënt het met de wijzigingen niet eens is, heeft deze, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de gelegenheid de overeenkomst op te zeggen middels een aangetekend schrijven.

Artikel 2 Klachten  

2.1

Klachten over de diensten van Nedcom WebArt dienen schriftelijk te worden ingediend. Deze kunnen per post verzonden worden of rechtstreeks bij Nedcom WebArt afgeleverd worden. In verband met de goede gang van zaken wordt echter de voorkeur gegeven aan per aangetekende post verstuurde klachten. (NB: Deze zullen niet anders behandeld worden dan de per gewone post gestuurde of rechtstreeks afgeleverde schriftelijke klachten). De cliënt dient Nedcom WebArt een redelijke termijn te geven om de klachten te onderzoeken, te corrigeren en de cliënt eventueel van respons te dienen.

2.2

Klachten laten de betalingsverplichting van de cliënt onverlet.

Artikel 3 Betaling
3.1

Betalingswijze: door storting of overmaking op het op de factuur en/of overeenkomst vermelde bank of gironummer o.v.v. cliënt, contract en factuurnummer.

3.2

De cliënt geraakt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim wanneer hij niet voor het ingaan van de nieuwe periode de verschuldigde vergoeding terzake heeft betaald. In het geval een factuur is verzonden na, op of maximaal twee weken voor het ingaan van de nieuwe termijn treedt het verzuim in veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur. 

3.3

Nedcom WebArt is gerechtigd de diensten aan de cliënt ten tijde van het in art. 3.2 bedoelde verzuim zonder aankondiging of verdere mededeling op te schorten totdat het verzuim is gezuiverd. De vergoedingen voor te leveren/geleverde diensten blijft gedurende die tijd verschuldigd.

3.4

Wanneer het verzuim niet gezuiverd wordt is Nedcom WebArt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.5

Door Nedcom WebArt gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten terzake van het verzuim van de cliënt kan Nedcom WebArt op de desbetreffende cliënt verhalen. 

3.6

Nedcom WebArt is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen zullen uiterlijk veertig dagen voordat zij ingaan schriftelijk worden bekendgemaakt. 

3.7

Nedcom WebArt zal de persoonsgegevens van de cliënt voor de vereiste administratie en beheerstaken in haar bestanden opnemen.

3.8

Deze zijn alleen in te zien door medewerkers van Nedcom WebArt en kunnen alleen aan derden worden doorgegeven, hetzij wanneer de cliënt in strijd handelt me het in art. 3.2 en 4.3 gestelde, hetzij wanneer justitie hiertoe een bevel heeft gegeven en pas nadat de cliënt hierop is geattendeerd.

Artikel 4 Duur en einde van de overeenkomst 
4.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van een overeenkomst dient minimaal 40 (veertig) dagen voor het eind van de op de overeenkomst vermelde periode per aangetekend schrijven te geschieden en geldt tegen het eind van bedoelde periode, met dien verstande dat als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Nedcom WebArt de opzegging ontvangt. Voor overeenkomsten die zowel het ontwerp en uitvoering als onderhoud van een website betreffen, geldt een minimale contractduur van twee jaar. 

4.2

Cliënt kiest terzake van deze overeenkomst domicilie op het door haar opgegeven adres. 

4.3

Als, op welk moment dan ook, blijkt dat de cliënt valse en/of verkeerde persoonsgegevens doorgeven heeft, dan wel dat blijkt dat de cliënt nagelaten heeft juiste gegevens door te geven, dan wel blijkt dat de cliënt de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan, is Nedcom WebArt gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel, indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt, de overeenkomst te ontbinden.

4.4

Gedurende de tijd van opschorting blijft de vergoedingen voor te leveren/geleverde diensten verschuldigd.

4.5

Nedcom WebArt is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien hetzij de cliënt in staat van faillissement is verklaard, hetzij het faillissement van de cliënt is aangevraagd, hetzij cliënt in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd, hetzij cliënt onder curatele is gesteld, hetzij cliënt onder bewind is gesteld.

4.6

Het is de cliënt niet toegestaan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij Nedcom WebArt hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 5 Verplichtingen van Nedcom WebArt 
5.1

Nedcom WebArt draagt zorg voor correcte uitvoering van overeengekomen taken volgens de wensen van de cliënt, gebruik makend van het door cliënt geleverde materiaal, op het door de cliënt aangewezen domein op de door haar gekozen netwerkserver. 

5.2

Nedcom WebArt is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de door de cliënt op de systemen van Nedcom WebArt opgeslagen of aangeleverde gegevens.

5.3

Nedcom WebArt is niet verantwoordelijk voor technische omstandigheden op het internet, kabel of PTT telefoonnet die de bereikbaarheid van bovengenoemde site kunnen beïnvloeden.

5.4

Nedcom WebArt is niet aansprakelijk voor schade aan de cliënt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming Nedcom WebArt toegerekend kan worden op grond van grove schuld of opzet.

5.5

Nedcom WebArt is niet aansprakelijk voor schade aan de cliënt veroorzaakt door handelen van derden, tenzij de schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet van Nedcom WebArt.

Artikel 6 Opschorting van de diensten
6.1

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Nedcom WebArt opgeschort. 

6.2

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nedcom WebArt niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Reeds betaalde vergoedingen zullen voor wat betreft de periode tussen ontbinding en afloop van de termijn waar zij voor betaald zijn worden gerestitueerd.

6.3

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Nedcom WebArt zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet van PTT, uitval van de elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van Nedcom WebArt liggen en voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

Artikel 7 Geschillen
7.1

Op alle uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing

7.2

Bevoegd bij geschillen als bedoeld in art. 7.1 is de rechter van het arrondissement Breda.

 
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
top | terug Informeer vrijblijvend via tel: 013-8509401 of